Logo


Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SARTPOL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sartpol.pl prowadzony jest przez firmę PPH Sartpol z siedzibą 05-420 Józefów, Sosnowa 34 NIP 532-010-19-00, REGON 012620650 , zaświadczenie o wpisie do ewidencji nr.1129 wydane przez Burmistrza miasta Józefow. tel.: +48227892799, e-mail : sartpol@sartpol.pl                                  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.                               Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania zakupów określa niniejszy Regulamin. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.sartpol.pl i określa

a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień na Towary,

b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, oraz

c) procedurę reklamacyjną.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca prowadzi także sprzedaż za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro. Do umów zawartych za pośrednictwem Allegro stosuje się przepisy Grupy Allegro Sp. z o.o.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Kupujący powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies.

Definicje: Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sartpol.pl Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, Sprzedawca – PPH Sartpol 05-420 Józefów, Sosnowa 34 NIP 532-010-19-00, REGON 012620650, zaświadczenie o wpisie do ewidencji nr.1129 wydane przez Burmistrza miasta Józefow. tel.: +48 22789-27-99 e-mail: sartpol@sartpol.pl Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta, Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych zamówieniach, Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyłącznie w języku polskim, Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży, Dowód zakupu – faktura VAT, Allegro – serwis transakcji online o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są aukcje internetowe prowadzone w domenie internetowej www.allegro.pl przez Grupę Allegro, Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995, REGON: 140762508. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na: prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest równoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego, złożenie Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail. Aby skutecznie złożyć Zamówienie wskazane jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: a) imię, nazwisko albo nazwa firmy, b) NIP (w przypadku Klientów, innych niż osoby fizyczne), c) adres zamieszkania albo siedziba (tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy) d) numer telefonu, e) adres e-mail. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowania Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje: a) dane osobowe zamawiającego Klienta, b) formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru, c) dane do faktury VAT. Zamówienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz złożonego zamówienia jak również co do formy płatności oraz miejsca dostawy. Ma również możliwość anulowania zamówienia. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 48 h. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (zazwyczaj do 5dni roboczych ) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Faktury Vat bez podpisu odbiorcy. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: płatność za pobraniem, płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, płatność gotówką (odbiór osobisty) Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może skorzystać ze sposobu płatności, o którym mowa w powyższym pkt jeżeli dostawa realizowana jest na terytorium RP. W przypadku wybrania przelewu jako sposobu płatności, produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku wybrania pobrania jako sposobu płatności, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu internetowego lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia.

§4. DOSTAWA Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską Siódemka lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy ponosi Kupujący . Jeżeli wartość zamówienia przekroczy 500, 00 (pięćset) złotych netto koszt dostawy ponosi Sprzedający. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. GWARANCJA Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela– w zależności od konkretnego Produktu – producent bądź Sprzedawca. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§6. REKLAMACJA Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e- mail: Sartpol@sartpol.pl Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni.  Klientowi , którego reklamacja nie została uwzględniona przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń.   Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na dole strony. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu, przygotowane na szczególne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu świadczeń. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie i dostarczony na koszt Klienta na adres PPH Sartpol,05-420 Józefów, Sosnowa 34. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta (będącego konsumentem) od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Sklepu, Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 5 niniejszego Regulaminu. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. Właściciel Sklepu zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym

§9. POLITYKA PLIKÓW COOKIES DEFINICJE Administrator – PPH Sartpol z siedzibą 05-420 Józefów, Sosnowa 34 NIP 532-010-19-00, REGON 012620650, tel.: +48 (22) 789-27-99, e -mail : sartpol@sartpol.pl Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora. Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora. 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.). Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................................................................................ Data zawarcia umowy*/odbioru* Imię i nazwisko konsumenta

.............................................................................................................................................................. Adres konsumenta

.............................................................................................................................................................. Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data * Niepotrzebne skreślić. WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO ……………………………………………… (miejscowość,

data) Od: ………………………………………… (imię i nazwisko) …………………………………………

……………………………………...… (adres Kupującego) ……………………………………….. (e-mail i nr telefonu) Do: PPH Sartpol 05-420 Józefów, Sosnowa 34 Sartpol@sartpol.pl 227892799

………………………………………… (data zamówienia) REKLAMACJA TOWARU Niniejszym zawiadamiam, iż

zakupiony przeze mnie w dniu ........………...... (faktura ………...…../paragon ………….....) towar jest

wadliwy. Wada polega na (podać opis wady) ………………………………………………………………………………......................................................... …………………………………………………………………………………………………................................. …………………………………………………………………………………………………................................. …………………………………………………………………………………………………................................. ……………………………………………………………………………………………….................................... ……………………………………………………………………………………………....................................... Wada została stwierdzona (podać okoliczności i termin) ………………………………………………................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………..............................…...... …………………………………………………………………………………………..............................………... ……………………………………………………………………………………….............................................. ……………………………………………………………………………………………....................................... ……………………………………………………………………………………………....................................... ……………………………………………………………………………………………....................................... W związku z powyższym: a) Żądam wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.) b) Żądam

nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1 k.c.) c) Oczekuję obniżenia ceny towaru o kwotę .…………….. (słownie ………………….…… …………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na

rachunek bankowy/ przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.) d) Odstępuję od

umowy i proszę o zwrot ceny towaru na rachunek bankowy * (art. 560 § 1 KC)

............................................................... (podpis) * niepotrzebne skreślićCopyrights © 2009 - 2024 Sartpol
Wszystkie prawa zastrzeżone